Авторизация

Пароль

Регистрация
Авторизация
Ваш логин:


Ваш пароль:


Забыли пароль?

РЕГИСТРАЦИЯ
Блог Wonderful
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
Wonderful
7 ч. назад
Sebäp bilen sataşdyň, saldyň nazar, Aýperi, Gamzaň oky ýetişdi, berdiň azar, Aýperi, Bu ...

Dowamy
0 0 0
Wonderful
7 ч. назад
Ata çykan aňly bolsa her ýoldan, Berimli, pähimli hany gerekdir; Ýaranlar ýörise sagyndan-soldan, Görogly beg kimi ...

Dowamy
0 0 0
Wonderful
7 ч. назад
Gel, köňlümiz açylsyn, baga baraly, gözel, Çyg düşen çemenleri ýygyp düýreli, gözel, Ýok ...

Dowamy
0 0 0
Wonderful
7 ч. назад
Telbe boldum, indi halym harapdyr, Eý, agalar, meni şol ýar öldürdi; Müşk alyban käkillerin darapdyr, Jan agalar, ...

Dowamy
1 0 1
Wonderful
7 ч. назад
Bir bidöwlet bile birge bolynçaň, Döwletliniň gapysynda gul bolgul; Bedasyl beg gullugynda ýörinçäň, Asyl begiň sa ...

Dowamy
0 0 0
Wonderful
3 д. назад (10 Апр 2021, 13:44)
Gudaçylyk Türkmen däp-dessurlaryna görä, keseki maşgaladan gyz alynjak bolnanda, nähili maşgaladandygyny bilmek maksa ...

Dowamy
3 3 7
Wonderful
3 д. назад (10 Апр 2021, 09:38)
(Şahyr Gülnar Geldimyradowa bagyşlaýaryn) Ýene-de oýamyň gijäň ýarymy? Ýene-de bimaza edýärmi gussaň? Ýene-de dört ...

Dowamy
1 0 2
Wonderful
5 д. назад (8 Апр 2021, 10:13)
Deňiz gözýaş dökýär, deňiz aglaýar, Üç gündür deňiziň hiç karary ýok Deňiz aýralyga bagryn daglaýar, Ol Aý ýaryn b ...

Dowamy
1 0 2
Wonderful
5 д. назад (8 Апр 2021, 10:12)
Iňrik garaldy-da, ýyldyzlar ýandy, Hemme zat parahat dem alýar indi. Gündiz bugdaý orlup, joş uran ýer hem, Gar ...

Dowamy
0 0 1
Wonderful
5 д. назад (8 Апр 2021, 10:11)
Muhammetýar Repowa Dünýämiziň örki, gögüň diregi, Bardyr tomaşaly saparyň, daglar. Bu gün saňa örkläp däli ýüregi, ...

Dowamy
0 0 0
1 2 3 22
Реклама

Telefony arassalaýan we goraýan programma
Telefony arassalaýar we işleýşini ýokarlandyrýar...
Söhbetdeşlik
GULSHAT
2 ч. назад
Luscious, sps bolsoye
Luscious
2 ч. назад
Amin hemmämiziňki bile bolsun!
GULSHAT
3 ч. назад
Mister, sps
Dil: TM Тема: UltraDesign (WEB)