Авторизация

Пароль

Регистрация
Авторизация
Ваш логин:


Ваш пароль:


Забыли пароль?

РЕГИСТРАЦИЯ
Категории
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
Edebiýat we sungat
Wonderful
7 ч. назад
Sebäp bilen sataşdyň, saldyň nazar, Aýperi, Gamzaň oky ýetişdi, berdiň azar, Aýperi, Bu ...

Dowamy
0 0 0
Wonderful
7 ч. назад
Ata çykan aňly bolsa her ýoldan, Berimli, pähimli hany gerekdir; Ýaranlar ýörise sagyndan-soldan, Görogly beg kimi ...

Dowamy
0 0 0
Wonderful
7 ч. назад
Gel, köňlümiz açylsyn, baga baraly, gözel, Çyg düşen çemenleri ýygyp düýreli, gözel, Ýok ...

Dowamy
0 0 0
Wonderful
7 ч. назад
Telbe boldum, indi halym harapdyr, Eý, agalar, meni şol ýar öldürdi; Müşk alyban käkillerin darapdyr, Jan agalar, ...

Dowamy
1 0 1
Wonderful
7 ч. назад
Bir bidöwlet bile birge bolynçaň, Döwletliniň gapysynda gul bolgul; Bedasyl beg gullugynda ýörinçäň, Asyl begiň sa ...

Dowamy
0 0 0
Selbishka
18 ч. назад
Habib bolsaň bolupsyň, bolanyňda bize näme Indi sen zat tapmarsyň, gyşyk beýniň gizlemäge Gidersiň indi sen şol, ýok a ...

Dowamy
4 14 10
Selbishka
3 д. назад (10 Апр 2021, 20:50)
Bir bakgal bardy. Dükanynda ýaşyl reňkli, owadan sesli, iňňän ukyply toty saklaýardy. Bu ykyply toty müşderiler bilen gü ...

Dowamy
3 0 3
Wonderful
3 д. назад (10 Апр 2021, 13:44)
Gudaçylyk Türkmen däp-dessurlaryna görä, keseki maşgaladan gyz alynjak bolnanda, nähili maşgaladandygyny bilmek maksa ...

Dowamy
3 3 7
Wonderful
3 д. назад (10 Апр 2021, 09:38)
(Şahyr Gülnar Geldimyradowa bagyşlaýaryn) Ýene-de oýamyň gijäň ýarymy? Ýene-de bimaza edýärmi gussaň? Ýene-de dört ...

Dowamy
1 0 2
GGrafGenius
3 д. назад (10 Апр 2021, 03:50)
Iň gyzykly ýerinde bölünen zat Düşünmedim men halys, Şol sebäplem soraýan. Özüňimi ýa meni, Kimi - kimden goraýaň? ...

Dowamy
0 1 3
1 2 3 9
Реклама

Telefony arassalaýan we goraýan programma
Telefony arassalaýar we işleýşini ýokarlandyrýar...
Söhbetdeşlik
GULSHAT
2 ч. назад
Luscious, sps bolsoye
Luscious
3 ч. назад
Amin hemmämiziňki bile bolsun!
GULSHAT
3 ч. назад
Mister, sps
Dil: TM Тема: UltraDesign (WEB)