Авторизация

Пароль

Регистрация
Авторизация
Ваш логин:


Ваш пароль:


Забыли пароль?

РЕГИСТРАЦИЯ
Ýazgylar
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
Luscious
2 д. назад (13 Апр 2021, 10:43)
Bu hoşwagt günleriň solmasyn ýüzi, Şadyýan gez, nowjuwan gez, bagtly gez! Dilsypat gybatyň gülmesin gözi, Şadyýan gez ...

Dowamy
0 0 0
Luscious
2 д. назад (13 Апр 2021, 10:42)
Gülleriň reňki goýalypdyr has, Artypdyr söwüdiň ýürekdeşligi. Indi güli ysgap heserläniň az. Telper indi ýigrimin ...

Dowamy
0 0 0
Luscious
2 д. назад (13 Апр 2021, 10:41)
“Belki şeýle bolmak takdyrda bardyr” Diýip, gara gözleriňi ýaşlama. Takdyr biz ikimiz sygardan dardyr, Takdyr däl ...

Dowamy
0 0 0
Luscious
2 д. назад (13 Апр 2021, 10:40)
Giç gelen ýaz ýaly garagöz ykbal, Meni beren gözlegiňden ynjama. Uludan dem alyp, göwnüňi ýykman, Nazaryňa dözmegim ...

Dowamy
0 0 0
Luscious
2 д. назад (13 Апр 2021, 10:36)
Üzüm hoşasyna şeker iýnipdir, Ýüregim ýakymly süýjilik duýýar. Ähli süýji sözler eýýäm diýlipdir, Men olary gaýtala ...

Dowamy
0 0 1
Luscious
2 д. назад (13 Апр 2021, 10:35)
Ynanmazlyk_başga zat däl, özümiz, Biziñ göwünlerde garamytyl duman, Ol öz ýakan odumyzyñ közüdir, Adamlyk girewe go ...

Dowamy
0 0 0
Luscious
2 д. назад (13 Апр 2021, 10:34)
"YNSAN" diýen ady ödejek bolsañ, Ýüregñi ynsaba ezmegi başar. Bagtyñ ýodasyndan ýörejek bolsañ, Ýoluña yşk gülün ...

Dowamy
0 0 0
Wonderful
2 д. назад (13 Апр 2021, 05:39)
Sebäp bilen sataşdyň, saldyň nazar, Aýperi, Gamzaň oky ýetişdi, berdiň azar, Aýperi, Bu ...

Dowamy
1 0 2
Wonderful
2 д. назад (13 Апр 2021, 05:37)
Ata çykan aňly bolsa her ýoldan, Berimli, pähimli hany gerekdir; Ýaranlar ýörise sagyndan-soldan, Görogly beg kimi ...

Dowamy
0 0 0
Wonderful
2 д. назад (13 Апр 2021, 05:36)
Gel, köňlümiz açylsyn, baga baraly, gözel, Çyg düşen çemenleri ýygyp düýreli, gözel, Ýok ...

Dowamy
0 0 0
1 2 3 4 39
Реклама

Telefony arassalaýan we goraýan programma
Telefony arassalaýar we işleýşini ýokarlandyrýar...
Söhbetdeşlik
Wonderful
20 ч. назад
Валерий, нет
Валерий
1 д. назад (13 Апр 2021, 23:34)
Wonderful, что к сожалению? да или нет?
Wonderful
1 д. назад (13 Апр 2021, 23:23)
К сожалению ****
Dil: TM Тема: UltraDesign (WEB)