Авторизация

Пароль

Регистрация
Авторизация
Ваш логин:


Ваш пароль:


Забыли пароль?

РЕГИСТРАЦИЯ
Ýazgylar
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
Luscious
2 ч. назад
Köne ýol, pukara ýol, Seni yzlap gideýin. Çalaja suduryñ bar, Gözýaşyñ yzy deýin. Çekilmeden üzülen, Kiriş kimin ...

Dowamy
0 0 0
Luscious
2 ч. назад
Eliňdäki saýrak guşuň Terk edip gitdi bagyňy. Indi garap degre-daşyň, Çekýäň ýaşlygyň zaryny. Bar mahaly goýup d ...

Dowamy
0 0 0
Luscious
2 ч. назад
Ejizlik etme, köňlüm, Ýitirme sen sözüňni. Daş dek maňlaýdan dömsün, Bol özüňe dözümli. Jülgede goýup ahy, Dyrmaş ...

Dowamy
0 0 0
Luscious
2 ч. назад
Bilmese bir-birek haly ýeñledip, Aýdylmadyk sözler ar alsa senden. Ýagşyñ owazyny hüwdä meñzedip, Hemaýat gözleýäñ ...

Dowamy
0 0 0
Luscious
2 ч. назад
Bu ýeňles aýdymlar kalby suwarmaz, Ornaşardan has edepli jahanda. Olar daýhan bilen ak bugdaý ormaz, Köşeşdirmez şows ...

Dowamy
0 0 0
Luscious
2 ч. назад
Bu hoşwagt günleriň solmasyn ýüzi, Şadyýan gez, nowjuwan gez, bagtly gez! Dilsypat gybatyň gülmesin gözi, Şadyýan gez ...

Dowamy
0 0 0
Luscious
2 ч. назад
Gülleriň reňki goýalypdyr has, Artypdyr söwüdiň ýürekdeşligi. Indi güli ysgap heserläniň az. Telper indi ýigrimin ...

Dowamy
0 0 0
Luscious
2 ч. назад
“Belki şeýle bolmak takdyrda bardyr” Diýip, gara gözleriňi ýaşlama. Takdyr biz ikimiz sygardan dardyr, Takdyr däl ...

Dowamy
0 0 0
Luscious
2 ч. назад
Giç gelen ýaz ýaly garagöz ykbal, Meni beren gözlegiňden ynjama. Uludan dem alyp, göwnüňi ýykman, Nazaryňa dözmegim ...

Dowamy
0 0 0
Luscious
2 ч. назад
Üzüm hoşasyna şeker iýnipdir, Ýüregim ýakymly süýjilik duýýar. Ähli süýji sözler eýýäm diýlipdir, Men olary gaýtala ...

Dowamy
0 0 1
1 2 3 38
Реклама

Telefony arassalaýan we goraýan programma
Telefony arassalaýar we işleýşini ýokarlandyrýar...
Söhbetdeşlik
GULSHAT
2 ч. назад
Luscious, sps bolsoye
Luscious
2 ч. назад
Amin hemmämiziňki bile bolsun!
GULSHAT
3 ч. назад
Mister, sps
Dil: TM Тема: UltraDesign (WEB)